GELUIDSMETINGEN

Post Acoustics is uw partner inzake alle geluidsmetingen. Wij hebben de expertise en beschikken over ruime ervaring om diverse geluidsmetingen te doen. Zo verrichten wij geluidsmetingen voor horeca, kantoren en andere lokaties en akoestiekmetingen voor particuliere woningen. Neem direct vrijblijvend contact met ons op voor informatie over een meting.
De belangrijkste vraag bij het beoordelen van akoestiek is of de akoestiek van een ruimte overeenkomt met de gewenste functie van deze ruimte. Zo moet een concertzaal een flinke nagalm en veel reflecties hebben om het geluid van de instrumenten en de zangstemmen tot hun recht te laten komen. Een voorbeeld van uitzonderlijk slechte akoestiek zou zijn als diezelfde concertzaal gebruikt zou worden als kantoorruimte of restaurant; de nagalm die in een concertzaal zo noodzakelijk is zou in dat geval leiden tot hinderlijke overlast omdat collega’s of gasten elkaar niet kunnen verstaan. Kortom: het gebruik van een ruimte bepaalt de eisen aan de akoestiek. Een geluidsmeting is een uitstekend middel om de akoestiek van een ruimte vast te stellen. Op basis van de meetgegevens kan beoordeeld worden of de ruimte al dan niet voldoet aan de gebruikerseisen. Post Acoustics voert verschillende metingen van de akoestiek uit, waarvoor wij o.a. de software SMAART en Room EQ Wizard gebruiken. De kosten van een standaardmeting (de akoestiekmeting) zijn € 375,- excl. btw. Een standaardmeting omvat een nagalmmeting RT60 en kan worden uitgebreid met een spraakverstaanbaarheidsmeting. Wanneer naar aanleiding van de geluidsmeting absorptiemateriaal wordt aangeschaft, kan een korting op de meting in rekening worden gebracht. Lees hier meer over de verschillende soorten metingen.

Akoestiekmeting met alarmpistool

Bekijk onze video van een geluidsmeting voor en na het plaatsen van akoestische design lampen.

GELUIDSMETINGEN BIJ BEDRIJVEN & HORECA

Bedrijven en horeca gelegenheden hebben te maken met diverse geluidseisen van de overheid. De belangrijkste vraag bij bedrijven is vaak of geluidsoverlast binnen de in de wet vastgelegde normen valt. Om dat exact vast te stellen zijn speciale metingen noodzakelijk.
Ook zijn er binnen kantoren vaak klachten over geluidoverlast waarbij een meting duidelijk kan maken of er maatregelen noodzakelijk zijn.

Wij maken akoestische rapporten, bijvoorbeeld als u een melding moet doen in het kader van het Activiteitenbesluit of als de gemeente een onderzoek verlangt bij een vergunning. Door middel van het onderzoek kan worden vastgesteld welk geluidsniveau in uw horecagelegenheid is toegestaan. Ook kan hiermee worden vastgesteld of extra maatregelen noodzakelijk zijn om aan de eisen te voldoen. Wij adviseren dan welke (isolatie-) maatregelen kunnen worden getroffen. Deze onderzoeken vergen meer tijd en zijn altijd maatwerk. Met andere woorden: er moet telkens precies in kaart worden gebracht wat gemeten en onderzocht moet worden. De kosten daarvan starten bij € 900. Vaak moet ook een geluidsbegrenzer (limiter) worden geplaatst. Wij kunnen deze leveren en correct afregelen (en verzegelen) zodat overschrijding van de geluidsnormen vermeden wordt.
Wij gebruiken onder meer ISO en NEN gecertificeerde geluidsbronnen (zoals contactgeluidgenerator/hamerapparaat) en meetinstrumenten waardoor onze meetresultaten voldoen aan de geldende normen en standaarden.

METEN IS WETEN

Op basis van de concrete meetresultaten kan worden beoordeeld of een ruimte al dan niet voldoet aan de gebruikseisen of geldende wetgeving. Zo kan een afgewogen beslissing genomen worden welke aanpassingen aan de akoestiek noodzakelijk zijn om deze meer in overeenstemming te brengen met het beoogde gebruik van de ruimte. Met andere woorden: zodra in kaart is gebracht wat de probleemgebieden zijn, kunnen deze doeltreffend te lijf worden gegaan. Neem daarom contact met ons op voor informatie over een geluidsmeting in uw ruimte.

OVERDRACHTSMETING

Dit is een meting waarbij vastgesteld wordt hoeveel geluid door een wand, vloer, deur, glaswand of andere constructie naar buiten treedt of in een aangrenzende ruimte hoorbaar is. Hiermee wordt duidelijk of klachten over geluid te wijten zijn aan tekortschietende isolatie. Op basis van de meting kan gezocht worden naar de meest geschikte oplossing.
Hiervoor beschikken wij over gekalibreerde apparatuur die voldoet aan geldende Klasse 1 normen.

AKOESTISCH RAPPORT

Bij een omzettingsvergunning

Een veel voorkomende eis van gemeenten is een akoestisch rapport bij het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige ruimte (bijvoorbeeld kamerverhuur). PostAcoustics voert deze metingen voor u uit en stelt een akoestisch rapport samen voor bij uw omzettingsvergunningsaanvraag. Neem daarom contact met ons op voor informatie over een akoestisch rapport voor uw situatie.

METING GELUIDSNIVEAU

Binnen het Activiteitenbesluit moet vaak worden vastgesteld wat het niveau is van apparatuur. Het kan gaan om een luchtbehandelingsinstallatie, een motor of industriële apparatuur.
Wij beschikken over de benodigde klasse-1 gekalibreerde apparatuur en hebben de expertise in huis om de juiste rapportages voor u te verzorgen.

AKOESTIEKMETING

Dit is een overkoepelende naam voor metingen die meer details geven over de uitsterftijd van verschillende frequentiebanden.

Hiervoor worden bij voorkeur meerdere metingen uitgevoerd, op meerdere plekken en op verschillende hoogten in de ruimte. Op deze manier worden zo veel mogelijk relevante kenmerken van de manier waarop verschillende toonhoogten uitsterven gemeten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in de ene ruimte de lage tonen (bass tonen) het grootste probleem zijn, terwijl in een andere ruimte de problemen zich toespitsen op het spraakgebied. Om dit verschil vast te stellen worden de uitsterftijden van meerdere frequentiebanden gemeten en wordt het verloop in tijd ook vastgelegdDe weergave hiervan kan op meerdere manieren inzichtelijk maken welk probleem er heerst. Een watervalgrafiek (een 3D weergave van de afname van geluid van meerdere frequenties over een bepaalde tijdsperiode) laat bijvoorbeeld zien of het geluid wel of niet gelijkmatig uitsterft:

NAGALMMETING RT60

Een nagalmmeting is een korte en zeer specifieke meting.

Bij een nagalmtijdmeting wordt simpelweg gemeten hoe lang het duurt voordat een geluid uitsterft. Dit kan met een (alarm-)pistoolschot worden gedaan of met speakers. RT60 staat voor Reverberation Time 60 (Nagalmtijd 60), omdat in kaart gebracht wordt hoe lang het geluid er over doet om 60dB zachter te worden dan het originele geluid. In een zogenaamde dode of anechoïsche kamer (een ruimte waar geen enkel geluid reflecteert) sterft een kort geluid direct uit. Er is hier geen galm. De RT60 in deze ruimte is dan ook 0 seconden. Ter contrast: de St. Pieters Basiliek in Rome heeft een vrij levendige nagalmtijd van 3,5 seconden en geeft daarmee een mooie galm voor zangkoren.

Een nagalmmeting resulteert in één cijfer: de nagalmtijd RT60, uitgedrukt in seconden met één decimaal na de komma. In het voorbeeld hieronder is de nagalmtijd 1,4 seconden: